Årsmøte 2000

ÅRSMØTE I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 5.8.2000 kl. 18.00 på Gudbrandsdalen Hotell, Spidsbergseter.

Tilstede: Ca. 60 deltakere

1) Åpning
Formannen ønsket velkommen
Kjartan Spidsberg ønsket velkommen til Gudbrandsdalen Hotell Spidsbergseter, samt holdt et innlegg om Venabygdsfjellet og hyttebygging/veibygging.
Ingen innvendinger mot innkallelsen.
Medlemmene presentert seg.
Til å underskrive protokollen ble Leif Frantzen og Webjørn Remen valgt.

2) Referat fra årsmøtet 1999
Formannen gjennomgikk referatet. Ingen innvendinger

3) Årsmeldingen for 1999 – 2000
Formannen gjennomgikk årsmeldingen
KOMMENTARER:

Forlag om internettside i tillegg til informasjonsperm.
Informasjon: Plakat ønskelig fordi en hytteeier ikke visste om Vellets årsmøtet
Svar: Plakat er satt opp på alle postkassestativer og ved Lundes Turisthandel. Vi skal skjerpe oss.

VEDTAK: Årsmeldingen godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-1999
Kasserer redegjorde for regnskapet.

VEDTAK: Regnskapet godkjent.

5) Budsjett for 2000
Budsjett for år 2000 ble redegjort av kasserer.
KOMMENTARER:

Flere medlemmer vil gi bedre økonomi. Mer informasjon til nye hytteeiere.
Forslag om vervekampanje for å få flere nye medlemmer
Hvordan er antall medlemmer i forhold til nye hytteeiere? Det er ca. 1000 hytteeiere. Kanskje få en navneliste over alle hytteeiere for å sende en vervekampanje.
VEDTAK: Budsjettet godkjent.

6) Bevilgninger
Følgende bevilgninger ble foreslått:
Kr. 1000,- til Fjellkapellet
Kr. 1000,- til Sanitetsforeningen
Kr. 3000,- til Røde Kors Hjelpekorps

VEDTAK: Bevilgningene godkjent.

7) Innkomne saker
Ingen saker var innkommet.

8) Eventuelt
KOMMENTARER:

Fiske ved Flaksjøen er dødt. Kommunen burde gjøre mye mer overfor hytteeierne, som bidrar mye økonomisk, for å få opp fiskastanden i fiskevannene. Vannene var mye bedre for 20-30 år siden. Vannene vokser igjen med siv. Grunneierne må få ny henvendelse.
Kommunen burde ta del i strømutviklingen. Ber Vellet påvirke kommunen.
Postkassestativet ved Friskeveien har problem med sauemøkk og sau. Vellet må få ordnet dette.
Flere medlemmer og mer betaling til løypenettet. Mer organisert. Løypebetaling med plikt synes én er drøyt. En mor på 88 år er medlem av vellet, men går ikke på ski.
Søppelcontainere på Langbakken + Lunde. Bladet Hytteliv har vist forslag med gjerde. Søppelcontainerne er for fulle i fellesferien. Bør tømmes oftere. Skjemmer fjellet. Glassskår ved Trabeliveien. (Replikk: Det går ikke an å legge igjen søppel på utsiden. Litt for korttenkt.)
Verdidebatten var veldig ensidig: Vinterbrøyting og villcamping. Neonskilt og lignende er også med på å påvirke verdiholdningene.
Hvorfor bare Oslofolk i styret? (bortsett fra grunneiernes representant)
Vellet bør henvende seg til Lunde og Rondevegen om tilbudsplakatene. De står for nærme i forhold til veien. Det finnees regler for dette.
Svar: Vellet har tatt initiativ overfor kommunen vedrørende fiske. Skal ta det opp på nytt. Elektrisitet må legges i kabler i jorda. Vellet vil se mer på dette og rette henvendelse til kommunen og E-verket. Vellet hadde møte med Postmesteren og postombringer i påsken 2000 vedrørende postkassestativene. De er villige til å gjøre noe mer med det. For eksempel legge gjerde rundt eller rister rundt stativet. Det er på grunn av avløpsgrøften at det ble slik. Kommunens ansvar. Betaling til skiløyper - bør anmodes å betale et fast beløp. Fra 200 kr til 500 kr pr hytte. Brøytebudsjett er nesten 300.000 kr. Vedrørende søppelcontainerne, så har styret uttalt seg om renovasjon i Avfallsplanen for Ringebu kommune for 2000/2003. Vi hytteeiere må skjerpe seg på hva vi legger i containerne (ikke møbler, konfyrer, og lignende). Dessuten må vi henge opp oppslag med åpningstider for Frya depot. Skilt og lignende Vi bør kanskje heller komme i kontakt med butikkene. Kom gjerne med forslag.

9) Valg
Følgende to var på valg: Freddy Meholm og Jan P. Christiansen

Jan P. Christiansen ble gjenvalgt som kasserer. Freddy Meholm ønsket å trekke seg som formann og hadde spurt Kristin Sverdrup Baumann om å etterfølge ham. Resultat: Kristin Sverdrup Baumann ble valgt til ny formann, Freddy Meholm fortsetter i styret som styremedlem.

Styret består nå av:
Kristin Sverdrup Baumann, formann
Jan P. Christainsen, kasserer
Kåre Normann Ruud
Freddy Meholm – nytt styremedlem
Pål Haugstad - ny grunneierrepresentant
Varamedlemmer:
Svein Ringdal
Elisabeth Nielsen
Tormod Rudland, grunneierrepresentant

Leif Frantzen takket styret for veldig bra jobb.

Årsmøtet hevet kl. 19.30

Arealplanlegger Hanne Arnesen fra Teknisk etat i Ringebu Kommune orienterte om Planarbeid for Venabygdsfjellet og om endringer i Plan- og byggeloven for Venabygdsfjellet.

Sign: Leif Frantzen og Webjørn Remen