Årsmøte 2004

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 07.08.2004 på Spidsbergseter Tilstede: Ca. 60 deltakere

Kjartan Spidsberg informerte om nyheter og annet på hotellet.

1) Åpning
Vellets leder Kristin Sverdrup Baumann åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent. Leif Frantzen og Webjørn Remen ble valgt til å underskrive protokollen.

2) Referat fra generalforsamlingen 2003
Opplest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen merknad.
VEDTAK: Referatet ble godkjent.

3) Årsberetning 2003/2004
Opplest av Kristin Sverdrup Baumann.
o Kommentar vedrørende Gjerdebestemmelsene fremkom med ønske om mullighet til noe inngjerding.
o Hvor er perm med orientering om Vel-arbeidet på butikkene? Kristin orienterte om Vellets hjemmesider til velforeningen og Ringebu kommunes hjemmeside.
VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-2003
Kasserer Jan P. Christiansen gjennomgikk regnskapet. Ingen merknad.
VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for 2004
ble fremlagt av kasserer Jan P. Christiansen.
o Bemerkning: Det er budsjettert uten ambisjon om øket antall medlemmer.
o Gå til velstyrene og anmod om at de melder seg inn.
o Om hvert medlem går til naboen og verver dersom de ikke allerede er medlemmer.
o Bemerkning om at Turguiden ikke er med i regnskapet. Besvart med at det er selvfinansierende.
o Ønske om at regnskap og budsjett føres på samme måte.
VEDTAK: Budsjettet ble godkjent.

5) Innkomne saker
Kristin orienterte om følgende saker:

o Gjerdesaken. Svarfrist 15. januar 2005. Medlemmene oppfordres til å ta direkte kontakt med kommunen eller styret. Det oppsto diskusjon ved at et av medlemmene ville vite hva generalforsamlingen mente om gjerdesaken. Ved håndsrekning ønsket en minoritet av ca. 10 deltakere å støtte forslaget om 300 m2 inngjerding rundt hytter.
o Kommunedelplanen. Kristin orienterte og viste kart over konfliktsområder der det er kommet inn innspill til kommunen. Medlemmene oppfordres til å engasjere seg.

6) Eventuelt
o Rondevegen Turistsenter. Kristin informerte om styrets engasjement i saksgangen vedr. campingplassen.

7) Valg
Kristin innleder med avskjedstale til Jan P. Christansen som har sittet i styret siden 1984.
Leder fikk ros av Ole Jørgen Grann for fortreffelig arbeide med Turguiden.
Sissel Berg er leder av valgkomiteen. Det ble reist spørsmål om hvordan valgkomiteen jobber i forhold til geografisk fordeling vedrørende forslag på styremedlemmene. Medlemmet synes det er mange fra Oslo som sitter i styret. Det ble besvart med at styret har to medlemmer som bor i henholdsvis Lillehammer og Venabygd og at e-mail er et godt verktøy for samarbeide når styremøtene avholdes i Oslo.

VEDTAK:
o Kristin Sverdrup Baumann gjenvalgt som leder ved akklamasjon.
o Per Wilhelmsen, villig til å gå inn i styret. Valgt med akklamasjon.
o Freddy Meholm gjenvalgt som styremedlem.
o Svein Ringdal gjenvalgt som varamedlem.
o Kari Aase Lunde gjenvalgt som revisor

Styret består nå av:
Kristin Sverdrup Baumann, leder (for 2 år)
Ole Jørgen Grann, styremedlem (for 1 år)
Freddy Meholm, styremedlem (for 2 år)
Per Wilhelmsen, styremedlem (for 2 år)
Svein Ringdal, varamedlem (for 2 år)
Rolf Rønning, varamedlem (for 1 år)
Thor Kvitrud, grunneierrepresentant
Tormod Rudihagen, vara-grunneierrepresentant

Valgkomite:
Sissel Berg, leder, Oslo
Elin Tollefsrød, Drøbak
Einar Lund, Hakadal

Etter generalforsamlingen spilte felespiller Olaug Furusæter (18), fra Venabygd tre stykker fra vår folkemusikk-skatt. Stor applaus.

8) Norsk drikkeskikk gjennom 1000 år
Den svært ettertraktede foredrags-holderen Astri Riddervold trollbandt generalforsamlingen med sitt svært interessante foredrag om norsk drikkeskikk.

Sign: Webjørn Remen og Leif Frantzen