Årsmøte 2005

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 06.08.2005 i Venabygd fjellkapell Tilstede: Ca. 90 deltakere

1) Åpning
v/ Kristin Sverdrup Baumann. Ingen bemerkninger til innkallingen.
Følgende to personer ble valgt til å underskrive protokollen: Webjørn Remen og Jørn Glomnes.

2) Referat fra generalforsamlingen 2004
lest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen kommentarer. Godkjent.

3) Årsberetning 2004/2005
lest av Kristin Sverdrup Baumann. Ingen kommentarer. Godkjent.

4) a) Regnskap pr. 31/12-2004
lest av Jan P. Christiansen. Godkjent uten kommentarer.

b) Budsjett for 2005
lest opp av Kristin Sverdrup Baumann.
- Det ble spurt om hvorfor overskuddet for Turguiden bare er kr 23,- pr bok. Styret mener dette
er litt misvisende og vil legge frem et fullstendig regnskap på neste generalforsamling.
- Det ble spurt om styret har vurdert kontingentheving og det ble forslått at det bevilges
kr 2.000,- mer til fjellkapellet (i tillegg til de budsjetterte kr 3.000,-).
Kristin anbefalte forslaget og det ble enstemmig godkjent.
- Det ble spurt om en hadde vurdert å bruke e-post ved julebrev o.a. brev til medlemmene.
Styret skulle se på muligheten.
Budsjettet ble tatt til etterretning.

5) Innkomne saker Vedtekstendringsforslag.
- Ole Jørgen Grann foredro dette avsnittet. I forhold til utdelte forslag i paragraf 1 sløyfes
”tidligere hytteeiere”. I tillegg til utdelte forslag (med nevnte endring) ble følgende tilføyelse
gjort: ”Støttemedlemskap kan tegnes av tidligere hytteeiere og andre interesserte. Disse har ikke
stemmerett.” Enstemmig vedtatt.
- Ny paragraf 3 - og valgkomite ble vedtatt enstemmig.
- Det ble reist forslag om at vedtektene blir endret i tråd med den nye paragraf 1, slik at
”medlemmer” blir erstattet av ”ordinære medlemmer”. Vedtektene blir lagt på hjemmesiden.

6) Eventuelt
- Det ble spurt om hvordan styret forholder seg til skiløypenettet. Kristin Sverdrup Baumann leste
oppklaringsbrev fra Ringebu Reiseliv - Destinasjon Venabygdsfjellet.
- Det ble spurt om Vellet vil ta opp spørsmålet om innløsing av festetomter. Styret vil se nærmere på det.
- Forespørsel fra Ola Steine om det var stemning for å komme og selge økologiske grønnsaker.
- Det ble spurt om kostnadene ved løypepreparering. Det ble opplyst fra Ola Isum at det er på
ca. 600.000 kroner per år.

7) Valg
Sissel Berg, leder av valgkomiteen, meddelte at hun ikke har fått kontakt med de andre i valgkomiteen, og at det ikke er kommet inn nye forslag. Følgende personer var på valg:
2 år: Ole Jørgen Grann, styrmedl., Rolf Rønning, varamedl., 1 år: Freddy Meholm, styremedl.
Kristin foreslo gjenvalg. Vedtatt med akklamasjon.
Revisor: Kari Aase Lunde gjenvalgt.
Forslag på valgkomite: Jan P. Christiansen, Inger Nordbye (valgt til leder), Erik Nordvin.

Protokoll: Rolf Rønning (Sign.) Webjørn Remen (Sign.) Jørn Glomnes

Etter generalforsamlingen orienterte kommuneplanlegger Sorveig Jarstadmarken fra Ringebu kommune om Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet - 1. gangs Offentlig ettersyn. Planen legger opp til 411 nye hytter i tillegg til de ca. 150 ubebygde som allerede er godkjent. I alt 561 (dvs. nesten 60% økning)!