Årsmøte 2001

REFERAT FRA ÅRSMØTET I VENABYGDFJELLETS VEL
Lørdag 21.7.01 kl. 18.00 på Fjellkapellet på Venbygdsfjellet Tilstede: Ca. 91 deltakere

1) Åpning
Lederen ønsket velkommen til årsmøtet og med en spesiell hilsen til gjestene
Sogneprest Tor Holm ønsket årsmøtedeltakerne velkommen i Fjellkapellet. Lars Tvete, formann i Fjellkapellaget, takket for at man valgte Fjellkapellet til årsmåtested. Deretter underholdt Marit Holte fra Venabygd på torader. Til å underskrive protokollen ble Leif Frantzen og Webjørn Remen valgt.

2) Referat fra årsmøtet 2000
Lederen gjennomgikk referatet. Ingen merknad. VEDTAK: Referatet ble godkjent.

3) Årsberetning
Lederen gjennomgikk årsberetningen for 2000 – 2001. VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.

4) Regnskap pr. 31/12-2000
Kasserer gjennomgikk regnskapet. Det ble påpekt at rentene på overskudd var for lave, og det ble henstilt til styret å se på dette. VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for 2001
ble fremlagt av kasserer. VEDTAK: Budsjettet ble godkjent.

5) Innkomne saker
a) Vedtekter (46 stemmeberettigede)
Ny § 1: Vedtatt mot 3 stemmer
Ny § 2: Enstemmig vedtatt
Ny § 3: Enstemmig vedtatt
Ny § 4: Enstemmig vedtatt
Ny § 5: Enstemmig vedtatt
Ny § 6: Enstemmig vedtatt
Ny § 7: Enstemmig vedtatt, med følgende tilføyelse: Det er nødvendig å gjøre vedtak om dette (oppløsning) på to følgende generalforsamlinger.

Dessuten skulle vedtekstkomiteen foreta redaksjonelle endringer i forhold til begrepene generalforsamling/årsmøte. Det var et ønske om å kun bruke ordet generalforsamling

b) Hyttetilsyn
Kasserer refererte brev fra Venabygd Røde Kors Hjelpekorps om en økning på 20 kroner for tilsyn.
VEDTAK: Årsmøtet vedtok en økning på kr. 50,- for hyttetilsynet.

6) Eventuelt
Fotokonkurransen ble vunnet av Inger Marie Dahlen som fikk overlevert premien på årsmøtet.

7) Valg
a) Valg av ett styremedlem:
Kåre Normann Ruud - 14 stemmer
Elisabeth Nielsen - 5 stemmer
Ole Jørgen Grann - 29 stemmer
1 blank
Grann ble dermed valgt som nytt styremedlem

b) Valg av ett varamedlem:
Kåre Normann Ruud - 16 stemmer
Elisabeth Nielsen - 29 stemmer
4 blanke stemmer
Elisabeth Nielsen ble dermed gjenvalgt som varamedlem

c) Kari Aase Lunde ble gjenvalgt som revisor

8) Innlegg/debatt
a) Hans Hagen (80 år) holdt et levende og inspirert kåseri om seterliv og samfunnet i tidligere tider.

b) Debatt:
Vellets leder, Kristin Sverdrup Baumann innledet til debatt om forholdene på Venabygdsfjellet. Hun tok opp blant annet følgende:
- Fortetning av hyttefelt, store hytter
- Vinterbrøytede veier
- Plassene mellom hyttene er for liten
- Skiløypenettet, man må ta av seg skiene for å forsere disse
- Søppelsituasjonen
- ”Tak” mht antall hytter
- Kommunedelplanen

Ordfører Anders A. Fretheim i Ringebu kommune, gratulerte med 40-årsjubileet.
Ordføreren opplyste at kommunen følger opp søppelsituasjonen for å gjøre den bedre. I Gålå-området forsøkes det med en miljøstasjon, som også Ringebu kommune er interessert i.
I forbindelse med kommunedelplanen skal et offentlig institutt kartlegge skogvegetasjonen på Ringebufjellet.
Avløpsledningen fra fjellet og til bygda var et bra tiltak; også miljømessig. Folk vil ha mer komfort og hyttene må ligge tettere.
Den nye kommundelplanen er i startgropa. Synspunkter og debatt skal skje før vedtak. Forholdet til villrein må tas på et tidlig tidspunkt. Det er uaktuelt å bygge i områder hvor man kommer i konflikt med villreinen. Miljøvernmyndighetene er svært restriktive når det gjelder slike forhold.

Grann foreslo at kommunen burde trekke brukergruppene inn på et tidlig tidspunkt. Han nevnte ellers bæreevnen for Venbygdsfjellet og hva det kan tåle.

Fra salen: ”Hvem styrer kommunedelplanen og forhold til ulike forhold, veier, hytter?”

Meholm: Viktig å sette ”tak” på antall hytter. Vi må ta vare på naturen omkring utbyggingsfeltene. Vi har forståelse for at vann og kloakksituasjonen må tas med i bildet.

Fretheim: Enig i at publikum bør komme tidlig med i prosessen mht kommunedelplanen. Regner med ”tak” på antall hytter i kommunedelplanen. Uberørt natur vil stå sentralt i utformingen av planen.

Fra salen: Folk har interesse for arealplanlegging. Snakk med hytteeierne.

Fretheim: Det er ofte at folk reagerer for sent i slike saker.

Baumann: Etterlyser invitasjon til styret i Vellet om å bli med i kommunedelplanutvalget, noe det har bedt om for lenge siden!

Fretheim: Vi er ikke i gang ennå!

Osland: Ga honnør til styret for godt arbeid i året. Hva er en høystandardhytte: Det er hvor en kan høre fuglesang og orrespill. Han var bekymret for at fjellet blir urbanisert. Tok også opp brøytingen.

Sissel Berg: Hva med forurensning av brønnvann i fortettede hytteområder?

Fretheim: Brøyting av enkelte veier vil bli endret. Nye hytter vil ikke forurense brønner fordi de kobler seg på vannledningen.

Møtet hevet kl. 21.15

Sign: Webjørn Remen og Leif Frantzen