Mer info om eiendomsskattsøksmålet i Kvitfjell.

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Hei!

Den 8. mai ble det avholdt et møte med advokatene i forbindelse med den videre saksgang i eiendomsskatteaksjonen. Advokatenes klare anbefaling er et søksmål mot Ringebu kommune for forskjellsbehandling av fritidsboliger. De andre mulige alternativene synes ikke å gi et endelig svar på hvordan kommuner skal tolke Eiendomsskatteloven.

Selv om de ikke behandlet saken anbefalte Sivilombudsmannen (SOM) som kjent etter en gjennomgang av vår dokumentasjon at saken ble løst av domstolene. Å avslutte aksjonen på det nåværende tidspunkt vil ikke føre til at forskjellsbehandlingen opphører.

Fra 2009 til 2019 har Ringebu kommunes inntekter fra eiendomsskatt økt fra 9,6 millioner kroner i 2009 til 39 millioner i 2019. Av dette betaler fritidsboligene ca 27 millioner kr. Det er ca 10 % av kommunens totalbudsjett. Samtidig blir lite av midlene tilbakeført til hytteområdene. Ser en på hvordan sentrumsområdene har utviklet seg de siste 25 årene (til tross for en nedgang i folketallet på 12,5 % siden 1994) forstår man at deltidsbeboerne i Ringebu kommune er de som direkte eller indirekte har bidratt mest til denne utviklingen.

Kommunens inntekter fra eiendomsskatten har altså firedoblet seg på drøyt 10 år. Denne utviklingen vil fortsette om ikke noe gjøres. Et søksmål vil derfor ikke forverre situasjonen uansett hva resultatet blir, snarere tvert i mot. Ringebu kommune vil forstå at det kan være lurt å ta med deltidsbeboerne på råd, selv om vi ikke har stemmerett. Dessuten vil et søksmål bli lagt merke til i et valgår. Resultatet av søksmålet vil også få en prinsipiell betydning for andre kommuners tolkning av lovverket.

En forutsetning for å gå til søksmål mot kommunen er at tilstrekkelig mange av fritidsboligeierne deltar i søksmålet. Kostnaden for dette søksmålet vil i følge advokatene komme på minimum 300 000 kr. Det bør derfor være minimum 150 – 200 deltagere i gruppesøksmålet for at den enkeltes kostnader ikke skal bli for store.

De fleste av kommunens 3960 hytteeierne (pr 1. jan. 2019) synes å være motstander av eiendomsskatt på fritidsboliger. Når fritidsboliger i tillegg forskjellsbehandles skulle man tro at interessen for å delta i et søksmål for å rette opp skjevhetene skulle være rimelig stor. Interessen ser foreløpig ut til å være laber. Kun 33 har til nå gitt tilbakemelding med ønske om å delta i aksjonen. Det betyr at mer enn 3929 fritidsboligeiere foreløpig sitter på gjerdet. Forventes det at andre skal stå for arbeidet, gjennomføringen og alle kostnadene i en sak som uansett resultat vil være til gagn og felles beste for alle deltidsboere i Ringebu kommune, eller har ikke den utsendte informasjonen nådd fram til alle?

Trond G Hagen

Aksjonsleder

__________________

Trollfaret 10

2020 Skedsmokorset

Norway

Tlf: +4790546528