Status klage på eiendomskatt fra 108 hytteeiere i Kvitfjell

Eiendomsskatt igjen

Årsmøtet i Venabygdsfjellet Vel anmodet i fjor styret i velforeninger å legge ut informasjon om den såkalte Kvitfjellaksjonen som vurderer å gå til søksmål mot Ringebu kommune vedrørende eiendomsskatten i kommunen. Nedenfor finner du den siste informasjonen styret har mottatt.
Vi er kjent med at en del medlemmer har forventinger til at velforeningen engasjerer seg i saken vedrørende eiendomsskatt. Vi må da minne om at velforeningen er en politisk nøytral forening som må være varsomme med å ha synspunkter på et politisk tema som eiendomsskatt. Videre vil vi påpeke at det er den enkelte hytteeier som eventuelt må melde seg på søksmålet, da velet som sådan ikke er et skattesubjekt og har følgelig ikke såkalt «rettslig interesse» i saken. Rettslig interesse er et krav som må være oppfylt for å kunne delta i et søksmål.

Mvh Bernt Prøsch
Formann Venabygdsfjellet Vel

Dette er mailen vi har mottatt fra aksjonskomiteen på Kvitfjell:

Hei!

Alle skulle nå være godt kjent med skattesaken 108 hytteeiere i Kvitfjell fører mot Ringebu kommune. Som kjent leverte vi i fjor en generell klage til kommunen på forskjellsbehandling av fritidsboliger med hensyn på beregning av eiendomsskattetakst. Klagerne mottok den 30. november i fjor brev om at klagen som forventet ikke ble tatt til følge. Innen 6 måneder etter avslaget kan vi velge å gå til søksmål mot Ringebu kommune. Den 30. mai går denne fristen ut.

Det er vedrørende dette avtalt et møte med våre advokater onsdag den 8. mai. Slik aksjonskomiteen ser det har vi tre valgmuligheter:

Vi kan velge å avslutte saken uten å ha oppnådd noe særlig.
Vi kan igjen legge frem saken for Sivilombudsmannen (SOM), siden klageadgangen nå er uttømt. SOM kan velge å ikke ta saken.
Vi kan gå til gruppesøksmål mot Ringebu kommune for forskjellsbehandling av fritidsboliger i perioden 2009 til 2019 og kreve tilbakebetalt for mye innbetalt skatt. Vi har juridisk holdbar dokumentasjon på at forskjellsbehandling har skjedd. Et søksmål kan trekkes hvis enighet med motparten oppnås.

Fra og med i år er det en ny skatteperiode som varer til 2029. Ringebu kommune har økt skattetakstene vesentlig for enkelte er det en fordobling. I forrige skatteperiode var det egne regler for beregning av skattetakst for fritidsboliger. For denne skatteperioden er mange av disse fjernet og i stedet lagt inn i sjablongene indre- og ytre faktor. Flere hundre hytteeiere har i år klaget på dette. Det er derfor et alternativ å gå til sak mot kommunen på dette grunnlaget. Vi mister da imidlertid muligheten for å få tilbakebetalt for mye innbetalt skatt i perioden 2009 - 2019.

Tiden for å ta en avgjørelse er knapp, og aksjonskomiteen ønsker derfor å få en oversikt over hvor mange som ønsker å bli med på et søksmål mot kommunen. Påmeldingen vil være veiledende for å beregne den enkelte hytteeiers kostnadsandel og vil ikke være bindende for den enkelte.

Alle som vurderer å delta i et søksmål mot kommunen bes om å gi tilbakemelding til undertegnede på e-post trond.hagen@northatlantic.no. Svarfrist er den 15. mai.

Mvh

Aksjonskomiteen

v/Trond G Hagen

__________________

Trollfaret 10

2020 Skedsmokorset

Norway

Tlf: +4790546528