Vedrørende eiendomsskatteaksjonen mot Ringebu kommune

Hei!

Pga en artikkel i GD i april kjenner sikkert du/dere til at 108 hytteeiere i Kvitfjell har til Ringebu kommune vedrørende forskjellsbehandling av fritidsboliger med hensyn på eiendomsskatt. Aksjonen ble initiert av Kvitfjellåsen Velforening (KV) i 2015 og vi engasjerte tidlig advokatfirmaet Økland & Co. Siden den gang har vi forsøkt å få kommunen i tale om forskjellsbehandlingen uten hell.

I november 2017 sendte advokatene derfor en formell klage i saken til Sivilombudsmannen (SOM). I svaret vi mottok fra SOM den 18. desember sto det blant annet:

”Fordi forvaltningsorganer selv skal gis anledning til å rette opp eventuelle feil, må hytteeierne først fremsette sine klager på eiendomsskatten overfor kommunens klagenemnd. Når nemndas endelige avgjørelse foreligger, vil ombudsmannen kunne vurdere eventuelle klager hit.

Ombudsmannen vil likevel tillegge at slik saken er fremstilt, med påstand om ugyldighet og tilbakebetaling av eiendomsskatt for et vidt antall personer for flere år, synes denne bedre egnet for domstolsbehandling med et rettslig bindende utfall enn behandling hos ombudsmannen.”

Siden vi ikke tidligere hadde klaget på forskjellsbehandlingen av fritidsboligene ifm den årlige klagefristen, var klageadgangen formelt ikke uttømt. Av den grunn alene ble det sendt en klage innen klagefristens utløp, selv om vi på forhånd visste hva svaret ville bli. Som ventet ble klagen ikke tatt til følge.

Vi kan imidlertid dokumentere at Ringebu kommunes retningslinjer for taksering av boliger forskjellsbehandler fritidsboliger og vi kan også dokumentere at dette skjer i praksis. Ringebu kommune har, som den eneste kommunen vi kjenner til, tilnærmet forskjellige retningslinjer for beregning av takst for fritidsboliger og helårsboliger

Kommune skriver i sitt svar blant annet at skattetakster beregnet i forhold til boligens verdi på takseringstidspunktet, altså i årsskiftet 2008/2009. Boligens verdiøkning etter 2009 tas ikke hensyn til siden den beregnede taksten gjelder for hele skatteperioden, dvs 10 år.

Vårt utgangspunkt er at eiendomsskattetaksten på flere punkter ble beregnet i strid med eiendomsskatteloven og således er feil for alle fritidsboliger i Ringebu kommune. For å få dette bekreftet har vi også vært i kontakt med ansvarlig departement (Finansdepartementet)og bedt om deres forståelse av loven på avgjørende punkter. Deres svar bekrefter vår påstand. Det kan dermed dokumenteres at kommunen bryter eiendomsskatteloven på flere områder.

Vår klageadgang i saken er dermed nå uttømt. Ønsker vi å gå videre har vi nå ikke annet valg enn å gå til søksmål mot kommunen, noe som Sivilombudsmannen som kjent tidligere har rådet oss til.

Av over 3800 eiere av fritidsboliger i Ringebu kommune er det 110 som deltar i aksjonen. Vi ønsker imidlertid at flest mulig av hytteeierne i Ringebu kommune deltar i et søksmål mot kommunen, dels pga kostnadene og dels fordi det er kun de som er med på et gruppesøksmål som eventuelt vil få tilbake for mye innbetalt skatt. Vi ønsker derfor at alle hytteeiere skal få tilbud om å delta i aksjonen.

Denne e-posten er kun en foreløpig informasjon til hytteforeningene i Ringebu kommune for at hytteforeningene i kommunen skal vær informert om hva som skjer i eiendomsskattesaken vi fører mot Ringebu kommune. Vi ber om at denne informasjonen også videresendes til alle medlemmer i din hytteforening. Hvis du ikke er foreningens kontaktperson, ber vi om at du videresender informasjonen til styret i din hytteforening.

Så snart vi får en tilbakemelding fra advokatene vedrørende kommunens svar og eventuelle kostnader ved et søksmål vil vi komme tilbake med mer detaljert informasjon i saken.

Til slutt vil vi nevne at hvis du/dere har blitt kontaktet pr telefon av personer vedrørende saken og har blitt forespurt om medlemskap, støtte osv. har det ingenting med vår saken å gjøre. KV er medlem i Norges Hytteforbund som støtter aksjonen økonomisk, men de blander seg ikke inn i selve saken. Det er således andre som i så fall forsøker å sko seg på vår skatteaksjon.

Mvh

Trond G Hagen

aksjonsleder

Kvitfjellåsen Velforening