Årsberetning 2006/2007

Venabygdfjellets Vel

Årsberetning for perioden gen.fors. 2006 – gen.fors. 2007

Organisering

Fra generalforsamlingen 2006 har vellet hatt følgende styre :

Ole Jørgen Grann nestleder
Ole Harildstad representant for grunneierne
Rolf Ivar Jordbruen vara.repr.for grunneierne fra april 2007
Håvard Linækkeren ” ” ” til april 2007
Bjørn Lossius
Ulf Riise styreleder
Svein Ringdal vararepresentant
Rolf Rønning vararepresentant
Ulrik Sverdrup vararepresentant

Ingen i styret var villig til å påta seg vervet som kasserer. Ulf Riise har derfor også fungert som kasserer i perioden, mens regnskapsføringen er satt bort til ekstern regnskapsfører, MEBI Regnskap. (Styret har overfor valgkomiteen påpekt det uholdbare i denne situasjonen. Se egen sak på den kommende generalforsamling).

Antall bankforbindelser og konti er nå redusert fra to til en.

Styret har hatt 3 styremøter før det siste forberedelsesmøtet før generalforsamlingen. To av disse har vært holdt i Asker, ett på Venabygdsfjellet. For øvrig har styret tatt sikte på at saker i størst mulig grad kan diskuteres fortløpende pr e-post.

Informasjon til medlemmene om aktuelle saker ble sendt ut med vanlig post før påske.

Her fremgår det at to saker har pekt seg ut som spesielt viktige. Dette gjelder Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet, samt organisering av løypekjøring. Se nedenfor.

Medlemmer

Ultimo mai 2007 hadde vellet 429 medlemmer, dvs en liten netto økning fra i fjor.

Vervingen i 2006 var vellykket og ga en rekke nye medlemmer. I forbindelse med kontingentinnkalling i 2007 er det imidlertid kommet noen utmeldinger, delvis pga eierskifte og lignende. En utmelding er konkret begrunnet med at vedkommende ikke var enig i vellets prioriteringer når det gjaldt hvilke saksområder en burde konsentrere seg om.

Erfaringen fra kontingentinnkalling med påfølgende purring er for øvrig at det tar tid å kartlegge endringer i enkeltes hjemmeadresse. Tallet 429 er derfor fremdeles usikkert for en 2-3 medlemmers vedkommende. Styret gjentar tidligere anmodninger om å melde fra om forestående adresseendringer.

Vervekupong for videre verving er VEDLAGT.

Kommunedelplanen

Som påpekt i påskebrevet har det i ettertid vist seg at styret likevel ikke kunne slippe arbeidet med kommunedelplanen for fjellet.

Kort fortalt ble planen ikke godkjent av fylkesmannen, først og fremst når det gjaldt omfang og plassering av næringsvirksomhet og ny hyttebygging. Et såkalt meglingsmøte mellom fylkesmann og kommunen førte ikke frem, og spørsmålet så lenge ut til å måtte løftes til Miljøverndepartementet (som avgjørende myndighet).

For å unngå dette sendte Ringebu kommune, etter vedtak i kommunestyret, ut et endret plandokument med brev av 15.03.2007. Denne invitasjonen til en 4. gangs offentlig ettersyn hadde merknadsfrist 25.04.

Styret bygget i sitt svar i stor utstrekning på vellets tidligere uttalelser, men fant det riktig å presisere sin holdning for noen spørsmåls vedkommende. Vellets uttalelse er VEDLAGT denne årsberetningen.

Fylkesmannens reaksjon på kommunens nye fremstøt fremgår av VEDLAGTE (udaterte) brev fra Fylkesmannen til kommunen. Kort oppsummert: Fylkesmannens godkjennelse av planen i dens nåværende form innebærer strenge krav til oppfølging og presisering. Styret har merket seg at det kan bli aktuelt med enda en høringsrunde. Hvorvidt denne vil ha høringsfrist før sommeren er det ifølge kommunen for tidlig å si noe om idet dette skrives.

Løypekjøring

Hvordan en skal sikre et formålstjenlig løypenett vinterstid er et stadig tilbakevendende tema for vellet. Det vises bla til behandlingen under forrige generalforsamling.

Erfaringene fra siste sesong ble drøftet i styrets møte i påsken. Her var også løypekjøringsbedriftene invitert til et formøte. Etter en grundig gjennomgåelse besluttet styret at en tilfredsstillende løsning ikke kan oppnås uten at alle hytteeiere, uansett foreningstilknytning, har fått muligheten til å tre støttende til for å sikre løypekjøringen økonomisk. Problemstilling og vedtak og tiltak fra vellets side fremgår av VEDLAGTE brev til alle vel og hytteforeninger med interesse av fjellets løypenett, dater 30.04.2007.

Foreløpig (idet dette skrives) har vi fått positive reaksjoner fra Skarlia hytteierforening, Pyntaseter hyttegrend og Lauvåsen hyttevel. Forhåpentligvis vil vi ha fått flere reaksjoner innen generalforsamlingen, slik at grunnlaget for et felles opplegg kan være klar i god tid før neste vintersesong. Oppfølging fra løypekjørerbedriftene er viktig i denne forbindelsen, idet regnskapstall for siste vinter bør ligge som en dokumentasjon i kommende ”tiggerbrev” om støtte.

Det er grunn til å understreke at det skisserte opplegget ikke overflødiggjør et fortsatt press på Ringebu kommune for at denne skal bidra til sin del av en støtteordning. Vellets representant i det oppnevnte ”interimsstyret for drift av løypenettet”, Rolf Rønning, vil fortsatt ha dette som en vesentlig oppgave. Også i denne sammenheng vil samarbeidet med andre velforeninger være viktig og gi større samlet tyngde.

Avsluttende kommentarer

Ut over de to hovedsakene referert til ovenfor har vellets engasjement siden forrige generalforsamling vært begrenset til et par mindre eksterne saker.

Styreleder er den første til å medgi at spørsmål som skjeve postkassestativer, flytting av trafo og oppstilling av hvilebenker på egnede steder i fjellet har blitt nedprioritert i dette året.

Spørsmålet om hvordan vellet bør prioritere i forholdet mellom slike saker og mer overordnede saksområder har for øvrig vært reist ved et par anledninger. Som en ser av innkallingen til generalforsamlingen har styret ikke satt dette spørsmålet konkret på dagsorden. Dette forhindrer ikke at medlemmene bør komme med synspunkter på dette under møtet.